Privātuma paziņojums

 

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS

 1. Privātuma paziņojums  ir SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA’’ vispārējās Privātuma politikas noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA’’ veiktās klientu un sadarbības partneru personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, personas datu ieguves avotiem, personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām personas datu iegūšanas un apstrādes laikā.

1.1. Privātuma Paziņojumā (turpmāk – Paziņojumā) ir aprakstīts un tiek sniegta informācija fiziskajām identificējamām personām (turpmāk – Datu subjekts) kā Pārzinis apstrādā Datu subjekta personas datus, ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto mājas lapu www.autostarts.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai citas tiešsaistes formas (e-pasts, tālr.) vai ir apmeklējuši Pārziņa telpas.

1.2. Šajā Paziņojumā Pārzinis ir aprakstījis pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek aizsargātas datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka to dati tiek apstrādāti godprātīgi, likumīgi un datu subjektam pārredzamā veidā.

1.3. Paziņojums ir attiecināms uz fizisko personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

 

 1. SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA’’ personas datu apstrādei piemērojamie tiesību akti:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR)

2.1.1. Latvijas Republikas Civillikums;

2.1.2. Latvijas Republikas Komerclikums;

2.1.3.Latvijas Republikas likums “Par grāmatvedību”;

2.1.4.Latvijas Republikas likums “Par nodokļiem un nodevām”;

2.1.5.Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumi Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”.

 

 1. Informācija par pārzini

3.1.Pārzinis ir SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA’’: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA, vienotās reģistrācijas Nr. 40003596982, juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 61, Rīga, LV-1004, tālrunis: +371 29130257, elektroniskā pasta adrese: autostarts@autostarts.lv

3.2.Jautājumos, kas saistīti ar SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” veikto Personas datu apstrādi, vērsties pie SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” atbildīgās personas personas datu apstrādes jautājumos izmantojot elektronisko pasta adresi: autostarts@autostarts.lv.Izmantojot šo kontaktinformāciju, datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu.

 

 1. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats

4.1. Pakalpojuma nodrošināšanai un līguma izpildei, lai SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” veiktu savu komercdarbību un sniegtu Pircējiem to pieprasītos pakalpojumus, tajā skaitā, reģistrēties un izveidot lietotāja profilu SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” tīmekļa vietnē, veikt vēlamās produkcijas pasūtījumu, apmaksu, kā arī pasūtītās preces saņemšanu, tādējādi nodrošinot pienācīgu līgumsaistību izpildi;

4.2. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

4.3. Saskaņā ar datu subjekta, proti, klientu vai sadarbības partneru piekrišanu, lai SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” varētu īstenot potenciālajiem klientiem saistošu e-pasta saturu mārketinga un komerciāliem nolūkiem, tādējādi veicinot uzņēmuma attīstību un izaugsmi. Datu subjects jeburā brīdī ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu un lūgt pārtraukt uz piekrišanas pamata sniegto personas datu apstrādi.

SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” leģitīmo interešu īstenošanai, lai īstenotu no SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām, noslēgtā līguma vai likuma izrietošas leģitīmās intereses, tajā skaitā:

 • informatīvo materiālu nosūtīšanu uz esošo klientu e-pasta adresēm. E-pastos izsūtām svarīgu informāciju par tirdzniecības akcijām un jaunumiem, kas var būt interesējoša un noderīga mūsu esošajiem klientiem. Izmantotie personas dati:
    1. E-pasta adrese;
    2. Vārds;
    3. Uzvārds;
    4. Uzņēmuma nosaukums;
    5. Adrese;
 • nodrošināt un uzlabot klienta pieprasītā pakalpojuma un tā izpildes procesa kvalitāti, kā arī nodrošināt SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” darbības un iekšējās pārvaldības kvalitātes kontroli;
 • balstoties uz klientu dalību SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” rīkotajās akcijās iegūtajiem datiem, izmantotajām priekšrocībām un apmeklētajiem pasākumiem, veikt datu profilēšanu, lai sniegtu klientiem atbilstošāko informāciju par pakalpojumu un produktu kategorijām;
 • vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības un tiesu iestēdēs, SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” tiesisko interešu aizsardzībai.
 • Īstenojot SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” leģitīmās intereses, pirms personas datu apstrāde tiek uzsākta, tiek izvērtētas SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” intereses attiecībā pret klienta tiesībām tā, lai SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” komerciāla rakstura leģitīmās intereses nebūtu pretrunā ar klienta interesēm un brīvībām. Datu subjekts jebkurā brīdī ir tiesīgs lūgt šādi pamatotu datu apstrādi pārtraukt.
 1. Datu subjekta tiesības un piekļuve saviem personas datiem

5.1. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem sazinoties ar pārzini, izmantojot 2.2. punktā norādīto kontaktinformāciju, kā arī pieprasīt to labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret savu personas datu turpmāku apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un iesniegt sūdzību pārzinim vai personas datu apstrādes un aizsardzības uzraudzības iestādei, kas attiecīgajā situācijā ir Latvijas Republikas Datu valsts inspekcija (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv).

 

 1. Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, kurus rada apstrāde, SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” gan apstrādes līdzekļu noteikšanā, gan pašas apstrādes laikā īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir paredzēti, lai efektīvi īstenotu datu aizsardzības principus, piemēram, datu minimizēšanu, un lai apstrādē integrētu vajadzīgās garantijas nolūkā izpildīt likuma prasības un aizsargāt datu subjektu tiesības.

 

 1. SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka pēc noklusējuma tiek apstrādāti tikai tādi personas dati, kas ir nepieciešami konkrētajam apstrādes nolūkam. Minētais pienākums attiecas uz personas datu apjomu, to apstrādes pakāpi, glabāšanas ilgumu un to pieejamību. Ar šādiem pasākumiem nodrošinām, ka pēc noklusējuma personas datus bez personas līdzdalības vai likumos nenoteiktos gadījumos nedara pieejamus trešajām personām.

 

 1. Dodot savu piekrišanu, datu subjektu personas dati tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai, vienlaicīgi, SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” saglabā tiesības jebkurā mirklī dzēst datus, ja tās ieskatā nav iespējams sasniegt datu apstrādes mērķi un attiecīgie dati nav nepieciešami cita nolūka sasniegšanai, kur tā sasniegšanai ir cits tiesiskais pamats. Šajā gadījumā Jūs kā datu subjekts tiksiet par to informēts atsevišķi, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju.