Garantijas noteikumi

GARANTIJAS NOTEIKUMI

 1. Precēm no SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” preču grupām tiek nodrošināta garantija atbilstoši LR likumdošanai, ja prece tiek lietota saskaņā ar preces lietošanas instrukciju un atbilstoši ražotāja paredzētajiem mērķiem.
 2. Pircējam ir tiesības iesniegt ziņojumu vai pieteikt pretenziju par preces neatbilstību prasībām un atklātiem preces bojājumiem likumā noteiktajā Pārdevēja atbildības laikā, t.i. 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no preces iegādes brīža, ja prece netiek izmantota Pircēja uzņēmējdarbībā vai komercdarbībā sazinoties ar Pārdevēju uz Garantijas noteikumu 4. punktā norādīto kontaktinformāciju. Ja preces tiek izmantotas Pircēja uzņēmējdarbības vai komercdarbības nodrošināšanai, uz preču garantiju netiek attiecināta patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana un Pircējam ir tiesības iesniegt ziņojumu vai pieteikt pretenziju par preces neatbilstību prasībām un atklātiem preces bojājumiem 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no preces iegādes brīža.
 3. Uz precēm, ko Pārdevējs pārdod Pircējam, attiecas visi šo preču ražotāju noteiktie un likumam atbilstošie garantijas nosacījumi un garantijas termiņi, kā definēts konkrētās preces tehniskajā dokumentācijā, ja tāda ir pievienota. Garantijas termiņš tiek rēķināts no brīža, kad attiecīgā prece tiek pārdota Pircējam.
 4. Lai nodotu saņemto preci garantijas remontā, lūdzam sazināties ar Pārdevēju, rakstot uz e-pastu autostarts@autostarts.lv, ziņojuma priekšmetā norādot: ”Preču apmaiņa/atgriešana”, ziņojumam pievienojot pirkuma un garantijas apliecinošus dokumentus – čeku un aizpildītu garantijas talonu.
 5. Uz pirkuma un garantijas apliecinošiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmai informācijai – preces nosaukumam un pirkuma datumam.
 6. Garantijas laikā, remonta nepieciešamības gadījumā, preci Pircējs nodod Pārdevejam Pārdevēja norādītajā vietā, nosūtot to atpakaļ, izmantojot Kurjera pakalpojumus, pa pastu vai nododot klātienē, atbilstoši Pārdevēja un Pircēja savstarpējai vienošanās. Preces jāatgriež Pārdevēja adresē O. Vācieša ielā 61, Rīgā, LV-1004, to saskaņojot vispirms ar Pārdevēju atbilstoši 4. Punktā noteiktajai garantijas remonta pieteikšanas procedūrai.
 7. Garantija sedz tikai un vienīgi nekvalitatīvo rezerves daļu izmaksas, kas neietver sevī ar to nomaiņu saistītos servisa darbus, kā arī neiekļauj Pircēja transporta izdevumus, ja Pircējs izvēlējies Preci nogādāt Pārdevēja faktiskajā adresē personīgi, neizmantojot Kurjera vai pasta starpniecību.
 8. Ja garantijas remontam pieteikto preci nav iespējams labot un tā ir pilnībā jāaizstāj, Pircēja pienākums ir to nogādāt Pārdevējam oriģinālajā iepakojumā un oriģinālajā komplektācijā, izņemot tos gadījumus, ja to nepieprasa atbilstošās preces ražotāja garantijas noteikumi.
 9. Ja tiek noskaidrots, ka preces atbilst ražotāja specifikācijām, standartiem, kā arī tehniskajiem nosacījumiem, kas norādīti preču tehniskajā dokumentācijā, un pilnīgi darbojas vai arī preces tika sabojātas patvaļīgi remontējot/uzstādot, patvaļīgi izmainot komplektāciju vai kādas citas patvaļīgas Pircēja darbības rezultātā, šīm precēm garantijas remonts netiek veikts, preču transportēšanas un citus ar to saistītos Pārdevēja izdevumus sedz Pircējs.
 10. Garantijas remonts tiek veikts iespējami visīsākajā laikā, atkarībā no bojājuma pakāpes, specifikas un nepieciešamo detaļu pieejamības noliktavā. Pārdevējs informē Pircēju par proivzorisko laiku, cik ilgi Prece atradīsies garantijas remontā. Izņēmuma gadījumos, kā, piemēram, lai piegādātu nepieciešamās rezerves daļas no ražotāja, remonta termiņš var tikt pagarināts.
 11.  Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka preces, kas tika pasūtītas pēc speciāliem Pircēja norādījumiem, netiek pieņemtas atpakaļ, izņemot gadījumus, ja preces ir sliktas kvalitātes.
 12. Lai garantētu atbilstošu un drošu iegādāto preču lietošanu, Pircējam ir pienākums iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju pirms preces lietošanas.
 13. Garantija ir spēkā tikai SIA “AUTO STARTS TIRDZNIECĪBA” E-veikalā vai faktiskajā veikalā ( O. Vācieša ielā 61, Rīgā, LV-1004)  iegādātajām precēm.
  1. Pārdevējs nenodrošina garantiju precēm, kas iegādātas citos veikalos vai citās valstīs. Ja preces iegādātas citur, garantijas remonta nepieciešamības gadījumā tās ir jānogādā attiecīgi uz to veikalu, kurā tās ir pirktas.
  2. Izmaksas par remontu, kas saistīts ar Preces uzturēšanu, profilaktisku apkopi vai nomaiņu detaļām, kas nav nepilnīgas vai bojātas, sedz pircējs.
  3. Garantijā neietilpst preces transportēšana – nogādāšana veikalā un piegāde pēc remonta.

14. Garantija nav spēkā:

14.1.  ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, konstrukcijas izmaiņu, modifikācijas, sliktas uzturēšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā;

 

14.2.  ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ;

 

14.3.  ja precei veikts remonts pašrocīgi vai arī jebkurā citā servisā, izņemot Pārdevāja servisu;

 

14.4.  ja preces ir tikušas izmantotas iekārtās un lietošanas veidā, kas rada slodzes, kuras nav raksturīga preces parastai izmantošanai: ne tikai, bet arī – transporta līdzekļos, ko izmanto auto/ moto sportā, ceļu būves iekārtās, kas rada palielinātas vibrāijas utt.

 

14.5.  ja Pircējs nespēj uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu – čeku un pareizi aizpildītu garantijas talonu vai dokumenti nav skaidri salasāmi;

 

14.6 ja precei, ko Pārdevējs piegādes brīdī ir aprīkotjis ar pašsabrūkošo aizsarguzlīmi (ar aizsarguzlīmēm tiek aprīkoti visi akumulatori), aizsarguzlīme ir noplēsta vai atkārtoti uzlīmēta, kā rezultātā Pārdevējs nevar identificēt preces pārdošanas vietu un laiku.

 

14.7.  ja Precei ir konstatēts nolietojums, kā, piemēram, skrambas un mehāniskie defekti, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

 

15. Ja garantijas remontā nodotajai Precei nav konstatēts Pircēja apgalvotais preces bojājums, Pircējs sedz visas ar preces piegādi saistītās izmaksas.